شیر پاکتی پرچرب ۱ لیتری پگاه

شیر پاکتی پرچرب ۱ لیتری پگاهشیر پاکتی پرچرب ۱ لیتری پگاه


شیر پاکتی پرچرب ۱ لیتری پگاه

فروشگاه اینترنتی سیتوکالا

به گفته رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران، برای کودکان و نوجوانان مصرف شیر پرچرب ضرورت بیشتری دارد،

پس بهتر است که شیر مورد تغذیه این گروه سنی که حتی می‌تواند دوره جوانی را هم شامل شود، شیر پرچرب باشد.

کودکان حدود 30 درصد از انرژی مورد نیاز خود را می‌توانند از چربی شیر دریافت کنند.

بر این اساس توصیه می‌شود کودکان و نوجوانان شیر بالای 5/3 ‌درصد و سایر لبنیات را به شکل پرچرب استفاده کنند.