زیتون شور700 گرم دل آرا

زیتون شور۷۰۰ گرم دل آرازیتون شور700 گرم دل آرا