کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

کاشی جنسیس

این طرح کاشی درجه 2 می باشد.