کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک آیلار کرمسرامیک آیلار کرم


سرامیک آیلار کرم

این سرامیک درجه 2 و3 می باشد.