کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک آلپینو

این سرامیک درجه 2 می باشد.