کاشی بدنه-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک آجرنما تیره-روشنسرامیک آجرنما تیره روشن


سرامیک آجرنما تیره-روشن

این سرامیک از گرید B می باشد.