سرامیک کف-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک رخشانسرامیک رخشان


گزارش تخلف

سرامیک رخشان

این سرامیک گریدB می باشد.