سرامیک کف-کلنیک مصالح سیمرغ

سرامیک سکویاسرامیک سکویا


سرامیک سکویا

این سرامیک گریدB می باشد.